KSIĘGA HANDLOWA MODUŁY PROGRAMU enova365

KSIĘGA HANDLOWA

Moduł zapewnia kompleksową obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych.
Program przygotowany został z myślą o przedsiębiorstwach, prowadzących księgowość opartą o plan kont. Konfigurowalność systemu gwarantuje, że jest on „otwarty” na wiele sugestii operatora. Napisano go z myślą o Księgowych, którzy chcą posługiwać się ergonomicznym narzędziem informatycznym, które ma im usprawniać codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego.

FUNKCJONALNOŚĆ:

 • Dziennik
 • Możliwość prowadzenia zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu np. sprzedaż, wyciągi bankowe itp.

 • Ewidencja Dokumentów
 • W systemie dokonuje się ewidencjonowania każdego typu, które podlegają księgowaniu. Po wprowadzeniu dokumentów mogą one być przeksięgowane do dziennika automatycznie.

 • Ewidencja VAT
 • Szczególną formą Ewidencji Dokumentów jest przejrzysta Ewidencja VAT Zakupów i Sprzedaży. Na podstawie zarejestrowanych dokumentów system automatycznie sporządza deklarację VAT-7 – miesięczną lub kwartalną. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

 • Ewidencja Środków Pieniężnych
 • Prowadzenie raportów kasowych i bankowych. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (stan zobowiązań i należności). Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku.

 • Zestawienie sald i obrotów
 • Zestawienia sald i obrotów przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Do wyliczeń stanów kont uwzględniane mogą być (na życzenie klienta) zapisy dokonane w buforze dziennika księgowań.

 • Deklaracje
 • Zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, liniowych, CIT -8 sporządzane są automatycznie w oparciu o zdefiniowane zestawienia księgowe

 • Schematy Księgowe
 • Schematy księgowe to automatyczne dekretowanie wszystkich dokumentów na podstawie informacji zawartej na dokumencie takich jak: kwota, data, kontrahent oraz opis analityczny wprowadzony. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont. Schematy księgowań i system parametrów kontrolujących poprawność zapisów eliminują pojawienie się błędów w trakcie księgowania dokumentów.

 • Bufor księgowań
 • Bufor to miejsce, w którym można jeszcze przed wprowadzeniem zatwierdzeniem dokumentów czy dekretów dokonywać poprawek. Bufor jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów np. dokument wprowadzony czy dokument do wyjaśnienia. Daje to możliwość efektywnego zarządzania dokumentami, które wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje również możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.

 • Import dokumentów z zewnątrz do Księgowości
 • Wprowadzono możliwość importu dokumentów z zewnątrz do systemu. Dzięki takiej możliwości ogranicza się lub nawet eliminuje ręczne wprowadzanie dokumentów (sprzedaży, zakupu) dostarczonych przez klienta.

 • Wielooddziałowość
 • Możliwość prowadzenia pełnej księgowości także w firmach, które posiadają wielopoziomową strukturę oddziałów, aplikacja pozwala na definiowanie odrębnych uprawnień dla poszczególnych oddziałów, np.:
  – możliwość przyporządkowywania do oddziałów: dokumentów tworzonych w różnych modułach (dokumentów rozliczeniowych, dokumentów środków trwałych, dokumentów RMK, delegacji PWS), kontrahentów, elementów słowników definiowanych, matryc dokumentów i zapłat, zestawień księgowych, 
  – możliwość dowolnego przyporządkowywania kont księgowych do oddziałów, 
  – możliwość rozliczania amortyzacji i koszów RMK z podziałem na oddziały,
  – różnicowanie nagłówków wydruków dla każdego z oddziałów, 
  – możliwość umieszczania na wydrukach numerów procedur ISO.