Nowa wersja enova365 – 2310.2.3 Aktualności

Nowa wersja enova365 – 2310.2.3

enova365 2310.2.3

W dniu 29.11.2023 r. opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2310.2.3. Szczegóły zmian dostępne są w ulotce.

Wersja zawiera nowości rozwojowe oraz poprawki błędów. Szczególną uwagę zwrócono na nowe funkcjonalności w obszarze Produkcji zaawansowanej oraz Projektów i budżetowania.

Najważniejsze zmiany w wersji 2310.2.3:

W module Handel:

 • Dokumenty handlowe – Ulepszono edycję opisu analitycznego w dokumencie handlowym. Umożliwiono automatyczne przeliczanie kwot w elementach opisu po zmianie wartości pozycji dokumentu oraz konfigurowanie dostępności edycji opisu analitycznego w dokumencie handlowym. Odpowiada za to nowy parametr definicji dokumentu ‚Edycja opisu analitycznego’ z następującymi opcjami: Brak, Zawsze, Na zatwierdzonym.
 • e-Sklepy Konektor – Dodano możliwość importu zamówień ze sklepu Magento z formą płatności związaną z Przelewy24. Dodano także możliwość wysyłania danych o przesyłce z enova365 do platformy BaseLinker.
 • Sprzedaż – Umożliwiono wydrukowanie faktury sprzedaży z adnotacją „Odwrotne obciążenie” dla kontrahenta wewnątrzunijnego i eksportowego oraz pozycji usługowej ze stawką ‚NP’ przy zaznaczonym parametrze ‚Nabywca podatnik (odwrotne obciążenie)’.

W module Kadry i Płace:

 • Deklaracja PIT – Dodano formularz deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR w wersji 13, który ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 01.01.2023 r. Dostosowano również wysyłkę eDeklaracji PIT-4R(13) oraz PIT-8AR(13) do schematów plików XML.
 • PFRON Dodano możliwość przygotowania deklaracji INF-2 „Informacja roczna o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.
 • Nieobecności – Udostępniono na formularzu definicji nieobecności nową przyczynę nieobecności o nazwie „Zwolnienie – siła wyższa”. Ponadto, na formularzu definicji nieobecności dla typu nieobecności „Usprawiedliwiona płatna” dodano nową przyczynę: „Urlop radcowski”.
 • Praca zdalna – Dodano możliwość określenia indywidualnych limitów pracy zdalnej dla jednostki organizacyjnej oraz pracownika.
 • Wskaźniki – Zaktualizowano wskaźniki w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.12.2023 r. Zaktualizowano również wskaźniki dotyczące: najniższego wynagrodzenia, współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent), minimalną podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ubezpieczenie społeczne (rozpoczęcie działalności), średnią miesięczną normę czasu pracy.
 • Pakiet mobilności kierowcy – Dodano możliwość naliczania dodatku o nazwie „Sanitariaty WE” za sanitariaty.
 • Czas Pracy – Dodano na parametrze możliwość importowania z 4Trans danych dotyczących sanitariatów.

W module Księgowość:

 • Dokumenty RMK – Udostępniono nowy raport Plan naliczeń RMK – poziomy. Raport generowany jest w obrębie roku kalendarzowego (odczytywanego z daty aktualności).

W module Projekty i Budżetowanie:

 • Budżetowanie – Dodano możliwość rejestracji wieloetapowej realizacji, która dostępna jest w Projektach z włączonym „Budżetowaniem rozszerzonym”. Dodano również narzędzia umożliwiające sprawne rozliczanie pomiędzy poszczególnymi etapami realizacji tak, aby w budżecie zawsze były widoczne aktualne informacje o kwotach i ilościach danego etapu, czyli takie, które nie zostały rozliczone i przeniesione do wyższych poziomów realizacji. Natomiast w celu prawidłowego odzwierciedlenia w budżecie nowego opisu analitycznego dodano weryfikację zgodności pomiędzy kopiowanymi i rozliczanymi zapisami dotyczącą kwot i ilości, dat dla budżetów okresowych oraz podstawowych danych tj. budżet, pozycja budżetowa czy centrum kosztów.

Na definicji dokumentów list płac i ewidencji środków pieniężnych na zakładce Rozszerzenie dodaliśmy możliwość, podobnie jak dla dokumentów handlowych i ewidencji, wskazania listy dostępnych kategorii budżetowych oraz kategorii, która będzie na tych dokumentach proponowana jako domyślna.

W module Produkcja zaawansowana:

 • Ogólne – Udostępniono nowy moduł Produkcja zaawansowana, który można włączyć w konfiguracji systemu sekcji Produkcja/Ogólne. Domyślnie wskazana jest opcja dotychczasowej produkcji tj. „Produkcja modułu Handel”. Wybór wersji: „Produkcja zaawansowana” włącza nowy moduł, ale ukrywa pewne funkcjonalności związane ze standardową, wcześniejszą wersją modułu produkcyjnego. Za pomocą opcji: „Razem (przejściowo)” można włączyć obie wersje jednocześnie. Wyborem wersji modułu produkcyjnego można sterować, tzn. wybór jednego z wariantów modułu produkcyjnego nie blokuje możliwości powrotu do wcześniejszego wariantu.
 • Definicje – Dodano wiele nowych list, w tym:
  • Listę Wydziały, w której będzie można definiować wydziały produkcyjne, czyli podstawowe jednostki organizacyjne w przedsiębiorstwie.
  • Listę Osoby, która umożliwia ewidencję osób niezbędnych do realizacji operacji produkcyjnych. Zdefiniowaną osobę produkcyjną można także powiązać z pracownikiem z modułu KiP.
  • Listę Stawki, w ramach której można zdefiniować stawki dla konkretnego rodzaju zasobu. Stawka produkcyjna może mieć dwa typy: stawki godzinowej lub ilościowej i wpływa na wyliczenie wartości wykorzystanego zasobu, do którego jest podpięta.
  • Listę Kompetencje, w ramach której można definiować kompetencje produkcyjne, które różnią się od dotychczasowych, ponieważ mogą przybierać różne wartości odzwierciedlające np. poziomy zaawansowania posiadania danej umiejętności. Zdefiniowane kompetencje mogą być typu logicznego, liczbowego lub tekstowego.
  • Listę Meldunki, w której definicja meldunku produkcyjnego określa sposób raportowania poszczególnych operacji.
  • Listę Towary, dostępną z poziomu modułu Produkcja zaawansowana do ewidencji towarów wyłącznie produkcyjnych. Poza ewidencją kartotek na tej liście możliwe jest oznaczenie typu materiału lub typu wyrobu i wprowadzenie ceny stałej.
  • Listę Operacje, w której można określić materiały potrzebne do wykonania operacji (tj. surowce, prefabrykaty, półprodukty), zasoby, przy użyciu których ta operacja będzie realizowana, wyroby operacji, koszty dodatkowe, a także sposób wyceny operacji (Wg ilości/Wg współczynnika/Wg ilości i współczynnika).
  • Listę o nazwie Listy materiałowe, która stanowi schemat składników operacji i pozwala stworzyć zestawienie materiałowe, które następnie można wczytać w operacji za pomocą czynności: „Wczytaj listę”. Wpływa to na szybsze wprowadzanie danych.
 • Technologia – Stworzono nową technologię, dzięki której użytkownik jest w stanie określić sposób wykonania wyrobu gotowego. W ramach nowej technologii rozbudowano typy zużywanych materiałów w operacji o: surowce, prefabrykaty, półprodukty międzyoperacyjne, a także rozszerzono definicje cen na materiałach technologii o: cenę stałą, cenę podaną ręcznie, cenę technologiczną i cenę wyrobu (z operacji poprzedzającej). Ponadto dla każdej pozycji dodawanej do technologii dodano możliwość przypisania narzutu, zwiększającego procentowo wartość takiej pozycji, a także dodano parametr: „Pomiń w kalkulacji”, który powoduje, że wartość pozycji technologii np. koszt surowca może być pomijany w kalkulacji.
 • Technologia – Dodano możliwość ewidencji odpadów produkcyjnych w operacji technologii z możliwością wskazania ich udziału w kalkulacji, tzn. czy wartość odpadu ma zostać dodana, odjęta czy pominięta w kalkulacji operacji. Dodano również zakładkę „Kalkulacja”, która przedstawia koszty wszystkich składowych operacji, tj. koszty materiałów, zasobów, koszty dodatkowe itp. Z tego miejsca także mamy możliwość dorzucenia narzutu lub oznaczenia, że wartość wybranego elementu pomijamy całkowicie w kalkulacji.
 • Zlecenia produkcyjne – Stworzono nowe zlecenie produkcyjne, które tworzone jest w obrębie wydziału produkcyjnego. Zlecenia produkcyjne generowane są na podstawie wybranej technologii, która to w zleceniu staje się kopią wybranej technologii, dzięki czemu można je dowolnie modyfikować. Na zleceniu produkcyjnym dodano zakładkę: „Kalkulacja”, która w przejrzysty sposób prezentuje poszczególne elementy składające się na wycenę zlecenia.
 • Zlecenia produkcyjne – Z poziomu operacji zlecenia produkcyjnego, w zakładce: „Zasoby” dodano możliwość zdefiniowania planu pracy zasobu – widocznego jako dodatkowa zakładka po wejściu do danego zasobu. Zakładka: „Plan pracy” umożliwia wskazanie, w jakich interwałach czasowych będzie pracował zasób, a kiedy będzie miał np. przerwy. Określenie planu pracy zasobu wyznacza ramy czasowe operacji. Dodano również możliwość automatycznego generowania wielopoziomowych zleceń powiązanych, zarówno nadrzędnych, jak i podrzędnych.
 • Meldunki – Dodano nowy obiekt w systemie o nazwie „Meldunek produkcyjny”, służący do śledzenia postępu realizacji produkcji, który przekłada się na prawidłowe rozliczenie zleceń produkcyjnych.
 • Czynności w technologii – Dodano wiele nowych czynności:
  • „Aktualizuj wycenę”, która odpowiada za zmianę wyceny towarów i zasobów technologii, w sytuacji zmiany np. stawki czy ostatniej ceny zakupu.
  • „Podmiana towaru”, która umożliwia zmianę wskazanego towaru na inny w wielu miejscach technologii, w których on występuje. Czynność ta może być przydatna w sytuacji deaktualizacji danego towaru i zastąpienia go innym.
  • „Grupowa edycja”, która pozwala użytkownikowi na grupową zmianę pewnych elementów technologii, takich jak: ilość, ilość minimalna, krotność, data od, data do oraz opis.
  • „Kopiuj technologię”, za pomocą której użytkownik może skopiować wskazaną technologię, skracając tym samym czas wprowadzania danych.

W module Praca hybrydowa:

 • e_RCP – W ustawieniach konfiguracyjnych roli dodano prawo o nazwie Prawo do przycisku RCP. Decyduje ono o dostępie użytkownika do funkcji e-RCP.

W module Pulpity HR:

 • e-wnioski – Zmodyfikowano e-wnioski o nieobecność umożliwiając pracownikowi złożenie wniosku o nieobecność objętą limitem, który w definicji ma włączony parametr „Dodawany automatycznie” na TAK.