Nowa wersja enova365 – 15.4.1 Aktualności

Nowa wersja enova365 – 15.4.1

enova 15.4.1

Kolejna edycja enova365, związana ze zmianami wynikającymi z przepisów, została opublikowana na enova.pl. Wersja 15.4.1 zawiera przede wszystkim nowy wzór deklaracji CIT-8(27) wraz z załącznikami, a ponadto została wyposażona w mechanizm wspomagający przygotowania korekt do e-sprawozdań. Szczegóły dotyczące pozostałych zmian w tej wersji zostały opisane w ulotce do wersji.

Ważna informacja. Według treści rozporządzenia dotychczasowy wzór deklaracji CIT-8(26) wraz z odpowiadającymi jej załącznikami mógł być stosowany do dnia 1 kwietnia 2019 r, natomiast według informacji potwierdzonych przez infolinię systemu e-Deklaracje przy Ministerstwie Finansów, w praktyce deklaracja CIT-8(27) w wersji elektronicznej może być stosowana po upływie 14 dni liczonych od daty opublikowania schemy e-deklarcji w dniu 29.03.2019 r.

Pobierz aktualną wersję systemu.


Informacja dla Klientów, którzy sporządzili e-sprawozdania wersją 15.3 enova365

W wersji 15.3 ukazała się funkcjonalność wspierająca sporządzanie e-sprawozdań w formie zestawień oraz pliku XLML. W wersji tej zostały stwierdzone następujące problemy:

  • Zestawienia księgowe. Dla wyniku obliczonego zestawienia po kliknięciu na konkretną pozycję nie pokazywały się składowe, w oparciu o które ustalono wynik.
  • e-Sprawozdania. W programie istniał niejasny opis pola ” Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności”, który mógł spowodować wprowadzenie niepoprawnej wartości.

Powyższe problemy wyeliminowano w wersji 15.4 enova365 opublikowanej 12 marca 2019 r.

Obecnie w polu Informacja o wyrażeniu prezentowane jest wyrażenie, na podstawie którego została obliczona kwota w danej pozycji. Skorygowano również opis pola dotyczącego okoliczności zagrażających kontynuowaniu działalności, przez nadanie mu następującej treści: „Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności”. W przypadku braku zagrożeń pole powinno mieć ustawioną wartość TAK. Zmianę w tym zakresie wprowadzono również na wydruku sprawozdania.

Klientom, którzy nie zaktualizowali enova365 do wersji 15.4, a sporządzili e-sprawozdania i podpisali celem dalszego procedowania np. wysłania do KRS lub KAS, rekomendujemy sprawdzenie, czy plik XML został poprawnie wygenerowany.

W szczególności należy zweryfikować, czy dla firm, które nie mają zagrożenia kontynuowania działalności, w  pliku XML:

  • wartość w polu P_5B jest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365: Jednostka inna (tys.), Jednostka inna (zł), Jednostka mała (tys.), Jednostka mała (zł), Jednostka mikro (tys.), Jednostka mikro (zł),
  • wartość w polu P_4B jest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365: Jednostka OP (tys.), Jednostka OP (zł).

W razie stwierdzenia, że plik został wygenerowany niepoprawnie, należy dokonać korekty. Stosowną instrukcję znajdą Państwo poniżej.


Korekta e-Sprawozdania Finansowego

Korekta sprawozdania finansowego powinna zostać zrealizowana przez utworzenie nowego sprawozdania. Narzędziem usprawniającym proces przenoszenia danych z korygowanego sprawozdania na nowy formularz jest funkcjonalność kopiowania sprawozdania finansowego.

 

Kopiowanie sprawozdania finansowego

Czynność Kopiuj sprawozdanie… dostępna z poziomu listy Księgowość/Sprawozdania finansowe może być wywołana wyłącznie dla jednego zaznaczonego sprawozdania.

Kopiowanie sprawozdania finansowego

Czynność spowoduje wygenerowanie nowego sprawozdania w stanie Bufor z aktualną datą oraz ze skopiowaną z korygowanego sprawozdania zawartością.

Skopiowane zostaną:

  • wszystkie pola edycyjne na formularzu,
  • załączniki oraz relacje do załączników,
  • relacje do wyników zestawień księgowych.

 

Uwaga!
W ramach czynności Kopiuj sprawozdanie… nie jest kopiowany XML e-Sprawozdania Finansowego.

 

Po skopiowaniu sprawozdania należy wprowadzić na nim zamierzone zmiany, a następnie wykonać standardowe operacje związane z zatwierdzeniem sprawozdania, wygenerowaniem XML e-Sprawozdania Finansowego, podpisaniem pliku, wyeksportowaniem XML z systemu oraz przekazaniem do właściwego urzędu. Czynności te zostały opisane w artykule e-Sprawozdanie Finansowe.

 

Korekta wynikająca ze zmiany oznaczenia pola dotyczącego zagrożenia kontynuowania działalności

W przypadku konieczności przygotowania korekty e-Sprawozdania Finansowego wynikającej ze zmiany oznaczenia na formularzu sprawozdania pola dotyczącego kontynuowania działalności, po skopiowaniu sprawozdania należy zwrócić uwagę na wprowadzenie odpowiedniej wartości dla parametru Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Jeżeli nie istnieje zagrożenie kontynuowania działalności w polu należy wskazać Tak.

Jeżeli istnieje zagrożenie kontynuowania działalności w polu należy wskazać Nie oraz uzupełnić pole z Opisem okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.